Steering Committee

 • Fan-Tien CHENG (Chair) (Nat. Cheng Kung University) 
 • Nak Young CHONG (Japan Advanced Inst. of Sci. and Tech.) 
 • Mariagrazia DOTOLI (Politecnico di Bari) 
 • Martin FABIAN (Chalmers University of Tech.) 
 • Maria Pia FANTI (Politecnico di Bari) 
 • Cesare FANTUZZI (Univ. Modena & Reggio Emilia) 
 • Ken GOLDBERG (UC Berkeley) 
 • Xiaohong GUAN (Xian Jiaotong University) 
 • George Q. HUANG (University of Hong Kong) 
 • Qing-Shan JIA (Tsinghua University) 
 • Bengt LENNARTSSON (Chalmers University of Tech.) 
 • Jingshan LI (University of Wisconsin-Madison) 
 • Xiaoou Li (National Polytechnic Institute of Mexico) 
 • Peter B. LUH (University of Connecticut) 
 • Dan O. POPA (University of Louisville) 
 • Spyros REVELIOTIS (Georgia Tech) 
 • Kazuhiro SAITOU (University of Michigan) 
 • Weiming SHEN (Huazhong University of Science and Technology) 
 • Leyuan SHI (University of Wisconsin – Madison) 
 • Yu SUN (University of Toronto) 
 • Birgit VOGEL-HEUSER (TU Munich) 
 • Michael WANG (Hong Kong University of Sci. & Tech.) 
 • Jingang Yi (Rutgers) 
 • Mengchu ZHOU (New Jersey Inst. Tech.) 
 • Xiaolan Xie (MINES Saint-Etienne) 
 • Stéphane Dauzère-Pérès (MINES Saint-Etienne) 

Scroll to Top